Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-06-05, KIO 808/20

Sygn. akt KIO 808/20 WYROK z dnia 5 czerwca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie 4 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego 14 kwietnia 2020 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowlane "CZĘSTOBUD" D. Ś., Częstochowa, Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL sp. z o.o. z siedzibą w Jaskrowie w postępowaniu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko (nr postępowania B.271.2.2020) prowadzonym przez zamawiającego: Gmina Kluczewsko przy udziale wykonawcy: Firma Remontowo-Budowlana SGBUD S. G., Kielce - zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie w ten sposób, że nakazuje Zamawiającemu unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty, a w ramach powtórzonych czynności - wezwanie Firmy Remontowo-Budowlanej SGBUD S. G. z Kielc do uzupełnienia dokumentów na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 5.1.2. ppkt 1) lit. a rozdziału V specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Oddala odwołanie w ...

Przykładowe fragmenty dla hasła rozszerzenie zakresu podmiotu trzeciego

1   -   Zamawiającego nie budzi wątpliwości, iż zakres polegania na zasobie podmiotu trzeciego przez Wykonawcę został doprecyzowany w zobowiązaniu podmiotu trzeciego. Jak wynika z prezentowanej linii

2   -   również fakt, że co w zakresie realizacji części zamówienia podmiot trzeci będzie działała jako podwykonawca. Zamawiający

3   -   do oferty jednoznacznie wskazano, że podmiot trzeci udostępnił mu zasoby w zakresie wiedzy i doświadczania nabyte przy

+115 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28