Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-07-03, KIO 778/20, KIO 780/20

Sygn. akt: KIO 778/20 KIO 780/20 WYROK z dnia 3 lipca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Członkowie: Robert Skrzeszewski Bartosz Stankiewicz Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 czerwca 2020 roku w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 kwietnia 2020 roku przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA Spółkę Akcyjną we Wrocławiu, w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego, którym jest Gmina Wrocław we Wrocławiu przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Chemeko- System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Gospodarowania Odpadów we Wrocławiu i ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jaroszowie, zgłaszających przystąpienie do obydwu postępowań odwoławczych po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala oba odwołania 2. Kosztami postępowania obciąża Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA Spółkę Akcyjną we Wrocławiu i: 1) zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 30 000 zł 00 gr (słownie: trzydzieści tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA ...

Przykładowe fragmenty dla hasła zamówienie z wolnej ręki na okres zakończenia prowadzenia postępowania w trybie konkurencyjnym

1   -   samym nie jest dopuszczalne procedowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy P.z.p. W normalnym toku działalności zamawiający powinien był bowiem przewidzieć, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego ulec może przedłużeniu

2   -   do zarzutu, że zawarta umowa w trybie zamówienia z wolnej ręki nie ma charakteru doraźnego, w sytuacji gdy zamawiający zawarł ją na okres 6 miesięcy, zamawiający wskazał, że umowa, po przeprowadzeniu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, została zawarta na okres 6 miesięcy od dnia 16

3   -   ograniczenia uprawnienia wykonawców i unieważnienia postępowania. Jego dalsze prowadzenie mogłoby bowiem doprowadzić do sytuacji, w której nie byłoby prawnych możliwości zlecenia usługi odbioru odpadów z chwilą zakończenia trwania obecnej umowy." W dniu 6 kwietnia 2020 roku zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Wrocław w obrębie Sektora I — Stare Miasto i Sródmieście w trybie zamówienia z wolnej ręki. W wyniku tego postępowania zamawiający w dniu 08.04.2020r. zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego z przystępującym z wynagrodzeniem: 29 111 932,73 zł. Konieczność zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki została zdeterminowana przedmiotem zamówienia oraz zespołem współwystępujących okoliczności, łącznie

+610 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28