Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-07-01, KIO 681/20

Sygn. akt KIO 681/20 WYROK z dnia 1 lipca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Osiecka Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 marca 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia JM-TRONIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz LAMEL Rozdzielnice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żukowie w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Energa- Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy udziale wykonawcy ABB Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego przy udziale wykonawcy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia JM-TRONIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz LAMEL Rozdzielnice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żukowie i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wadium w postaci elektronicznej gwarancji podpisane przez wykonawcę

1   -   że zobowiązanie gwaranta do wykonania gwarancji nie zależy od posiadania oryginału dokumentu gwarancji przez uprawnionego; wymóg złożenia gwarancji przetargowej zawarty w dziale 8 pkt 4 SIWZ nie jest wiążący dla wykonawców, ponieważ przepisy prawa nie wymagają dla ważności ustanowienia gwarancji ubezpieczeniowej formy elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawcy, a dopełnienie tego wymogu

2   -   można uzupełnić dokumentu, potwierdzającego wniesienie wadium, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniężna. W okolicznościach faktycznych Zamawiający nie dysponuje oryginałem wadium, a jedynie jego kopią. Przy czym Zamawiający w treści SIWZ sprecyzował dokładnie w jaki sposób należy wnieść wadium przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Do złożenia dokumentu przedłużającego ważność gwarancji wadialnej, mają zastosowanie te same reguły, jak w przypadku wnoszenia wadium przed terminem składania ofert. Złożenie kserokopii gwarancji ubezpieczeniowej pozostawiałoby niepewność co do istnienia zabezpieczenia oferty przez okres jej związania. Izba zważyła

3   -   110, 650, 1000 i 1669). W sprawie bezsporne było, że w treści SIWZ zawarty został wymóg, aby w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, wadium złożyć z ofertą przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przy czym Zamawiający wymagał także, aby w takiej sytuacji wadium zostało złożone w oryginale, tj. podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu wadialnego. Bezsporny był

+122 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28