Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-06-26, KIO 659/20

Sygn. akt: KIO 659/20 WYROK z dnia 26 czerwca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emilia Garbala Protokolant: Piotr Kur po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 i 25 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 marca 2020 r. przez wykonawcę: S. Pojazdy Specjalne Sp. z o.o., ul. Bestwińska 105A, 43-346 Bielsko-Biała, w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Komendę Główną Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa, przy udziale wykonawcy "W. ISS Sp. z o.o." Sp. komandytowa, ul. Leszczyńska 22, 43- 300 Bielsko-Biała, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża odwołującego S. Pojazdy Specjalne Sp. z o.o., ul. Bestwińska 105A, 43-346 Bielsko-Biała, i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę S. Pojazdy Specjalne Sp. z o.o., ul. Bestwińska 105A, 43-346 Bielsko-Biała, tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień KIO 659/20 1 publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1843 ze zm.) na niniejszy ...

Przykładowe fragmenty dla hasła Wyrok w JEDZ zaznaczył nie

1   -   1843 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem

2   -   informacji prawdziwych. Jeżeli zatem podana w JEDZ informacja nie jest zgodna ze stanem faktycznym, to fakt jej podania zamawiającemu, z którym zawarta była rozwiązana wcześniej umowa, nie wyłącza ziszczenia się przesłanki wprowadzenia zamawiającego w błąd (por. wyrok KIO 131/19). Po trzecie, nie są zasadne argumenty odwołującego, zgodnie z którymi był on uprawniony do wpisania w dokumencie JEDZ "NIE", ponieważ uznaje odstąpienie od ww. umowy za niezasadne. W tym zakresie Izba podziela stanowisko wyrażone w wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23 sierpnia

3   -   5 pkt 4 ustawy Pzp. W związku z powyższym wpisanie w JEDZ "NIE" mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w stosunku do odwołującego i na jego dalszy udział w postępowaniu. Odnosząc się do kwestii

+307 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28