Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-06-03, KIO 652/20

Sygn. akt: KIO 652/20 WYROK z dnia 3 czerwca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 3 czerwca 2020r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 marca 2020r. przez wykonawcę Eltel Networks Energetyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie, Gutkowo 81D w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Polskie Sieci Energetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie - Jeziornej, ul. Warszawska 165 przy udziale wykonawcy Energo-System Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, ul. Energetyczna 1 zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 652/20 po stronie zamawiającego orzeka : 1. Oddala odwołanie 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę Eltel Networks Energetyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie, Gutkowo 81D i: 2.1. zalicza na poczet postępowania odwoławczego kwotę 15 000zł. 00 gr. (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Eltel Networks Energetyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie, Gutkowo 81D tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych...

Przykładowe fragmenty dla hasła wadium w walucie obcej

1   -   aby ich oferty zostały zabezpieczone wadium. Wymagania co do wadium, zamawiający określił w Części I SIWZ, Rozdział XIV, strony 31-32. W zakresie możliwości wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej zamawiający podał w pkt 8 Rozdziału XIV Części

2   -   zabezpieczenie zaspokojenia się z kwoty wadium w przypadku zajścia przesłanek do zatrzymania wadium. W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej jednolicie

3   -   wystawcę gwarancji/poręczenia. 7) Jeżeli wadium (dotyczy przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej/gwarancji ubezpieczeniowej) zostało wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie ogłosił kursu walut, zastosowanie znajdzie pierwszy ogłoszony kurs

+341 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28