Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-06-15, KIO 802/20

Sygn akt: KIO 802/20 WYROK z dnia 15 czerwca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ernest Klauziński Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie 10 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 14 kwietnia 2020 r. przez Odwołujących: wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: T(1)... Sp. z o.o. z siedzibą w W., T(2)... S.A.S. z siedzibą w M., R... z siedzibą w T. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Inspektorat Uzbrojenia z siedzibą w Warszawie, przy udziale: A. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: C(1)... Inc. z siedzibą w S., U... Sp. z o. o. z siedzibą w W. zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego. B. wykonawcy S(1)... AB z siedzibą w L. zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie w zakresie zarzutu nr 7. 2. Umarza postępowanie w zakresie pozostałych zarzutów. 3. Kosztami postępowania obciąża Odwołującego i zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych 00/100) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z ...

Przykładowe fragmenty dla hasła dowody należytego wykonania

1   -   z podaniem przedmiotu dostawy, daty wykonania, podmiotu na rzecz którego wykonano dostawę i wartość dostawy oraz załączyć dowody potwierdzające, że dostawa została wykonana należycie. Zamawiający wskazał także, że dowodami są referencje bądź inne dokumenty

2   -   z podaniem przedmiotu dostawy, daty wykonania, podmiotu na rzecz którego wykonano dostawę i wartość dostawy oraz załączyć dowody potwierdzające, że dostawa została wykonana należycie. Zamawiający wskazał także, że dowodami są referencje bądź inne dokumenty

3   -   zamówienia" (dalej "wykaz") wraz z dowodami należytego ich wykonania (referencjami), których treść budziła wątpliwości Zamawiającego, ponieważ potwierdzały wykonanie wskazanych dostaw przez SAAB AB

+41 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28