Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-06-09, KIO 856/20, KIO 930/20

Sygn. akt KIO 856/20 KIO 930/20 WYROK z dnia 9 czerwca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Daniel Konicz Członkowie: Emil Kuriata Luiza Łamejko Protokolant: Piotr Kur po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniach 20 i 30 kwietnia 2020 r. przez Odwołujących: 1. wykonawcę PolCam Systems sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (sygn. akt KIO 856/20); 2. wykonawcę Kapsch Telematic Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (sygn. akt KIO 930/20); w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa - Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie, przy udziale: 1. wykonawcy Kapsch Telematic Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; 2. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Egis Projects Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Egis Projects S.A. z siedzibą w Guyancourt, Egis Road Operation Croatia d.o.o. z siedzibą w Zagrzebiu; zgłaszających przystąpienia do postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt KIO 856/20 po stronie Zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołania. 2. Kosztami postępowania odwoławczego obciąża Odwołujących i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę w ...

Przykładowe fragmenty dla hasła Potwierdzenie za zgodność z oryginałem zobowiązania podmioty trzeciego

1   -   zastąpienia wskazanego w jego ofercie podmiotu trzeciego, co do którego nie wykazano braku przesłanek do wykluczenia z Postępowania innym podmiotem, narusza przepisy Pzp. Takie działanie

2   -   wiedza i doświadczenie) będzie korzystał z potencjałów podmiotów trzecich, w tym, w odniesieniu do warunku z Części II SIWZ, lit. A, pkt 1.3.1, z doświadczenia Podmiotu. Do oferty dołączono skan zobowiązania do udostępnienia zasobów poświadczony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę P, do oferty nie dołączono JEDZ dla Podmiotu. W świetle zidentyfikowania ww. braków

3   -   Pzp nie pozwalały na zastąpienie podmiotu trzeciego innym podmiotem trzecim w przypadku gdy pierwotnie wskazywany podmiot podlega wykluczeniu. Z art. 22a ust. 6

+219 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28