Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-06-01, KIO 497/20

Sygn. akt: KIO 497/20 WYROK z dnia 1 czerwca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 maja 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 marca 2020 r. przez wykonawcę MARAT Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, w postępowaniu prowadzonym przez Tauron Wydobycie S.A. z siedzibą w Jaworznie, przy udziale wykonawcy TRANZAX ŁOŻYSKA Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Bydgoszczy zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę MARAT Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę MARAT Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach. Przewodniczący: ..................................... Sygn. akt: KIO ...

Przykładowe fragmenty dla hasła oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

1   -   na Platformie Zamawiającego przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inny Wykonawca, który złożył

2   -   Rybnik, w wymaganym terminie złożył oświadczenie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy (m.in. Wykonawca MARAT Sp. z o.o. Rybnik), którzy złożyli w Postępowaniu

3   -   zamówienia. Wykonawca MARAT sp. z o.o. - Odwołujący, w wymaganym terminie złożył oświadczenie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy (m.in

+188 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28