Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-06-15, KIO 599/20 premium

Sygn. akt KIO 599/20 WYROK z dnia 15 czerwca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 marca 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia C... Sp. z o.o. w W. i P... S.A. w W. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Polskie Koleje Państwowe S.A. w Warszawie przy udziale: - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia A(1)... Sp. z o.o. w W., S(1)... Sp. z o.o. w W.; S(2)... Sp. z o.o. w W.; - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia D(1)... Sp. z o. o. w K., D(2)... Sp. z o. o. w L., 7... Sp. z o. o. w L., E(1)... Sp. z o.o. w W., E(2)... Sp. z o.o. w W., E(3)... Sp. z o.o. w W., A(2)... Sp. z o.o. w S. - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia D(1)... Sp. z o. o. w K., D(2)... Sp. z o. o. w L., D(3)... Sp. z o.o. w Z., S(3)... S.A. w W., S(4)... Sp. z o.o. w K.; - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia I(1)... Sp. z o.o. we W., I(2)... Sp. z o.o. we W., I(3)... Sp. z o.o. we W., I(4)... Sp. z o.o., we W., I(5)... Sp. z o.o., we W., G... S.A. w O. zgłaszających swoje przystąpienia do udziału w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala ...

Przykładowe fragmenty dla hasła przedłużenie terminu związania ofertą a wadium obowiązujące dłużej

1   -   wątpliwości co do zgodności długości terminu ważności wadium z terminem związania ofertą, to kwestia ta jest rozstrzygnięta

2   -   art. 85 ust. 4 Pzp przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Powołany przepis dotyczy instytucji przedłużenia terminu związania ofertą, jednak w sposób nie budzący wątpliwości wskazuje, że oferta powinna być zabezpieczona wadium w całym okresie, w którym wykonawca jest nią związany. Instytucja wadium ma bowiem na celu co

3   -   podczas gdy 90 dniowy okres związania ofertą upływał 17 maja 2020 r. Termin ważności wadium nie ulegnie przedłużeniu do 18 maja 2020 r

+85 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28