Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-06-15, KIO 884/20 premium

Sygn. akt: KIO 884/20 WYROK z dnia 15 czerwca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 czerwca 2020 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 kwietnia 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: I... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w P., A... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S. w postępowaniu prowadzonym przez Skarb Państwa - Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: B... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W., M... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P., E... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P., zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 w zw. z art. 25a ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843), przez dokonanie wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: B... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W., M... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P...

Przykładowe fragmenty dla hasła doświadczenie wykonawcy jako kryterium

1   -   przez przyznanie punktów w ramach kryterium Doświadczenie nabyte, pomimo iż wykonawca nie wykazał spełnienia ww. kryterium. 3) art. 92 ust. 1

2   -   podniósł, że nawet sama nazwa kryterium: Doświadczenie nabyte oraz zdefiniowanie go jako doświadczenie wykonawcy, wskazuje, iż należało wykazać własne, nabyte doświadczenie. W bardzo zbliżonym stanie faktycznym

3   -   budzący wątpliwości sprecyzował wymóg, aby doświadczenie wykonawcy podlegające ocenie w ramach zastosowanego kryterium oceny ofert "D", obejmowało wyłącznie

+193 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28