Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-06-12, KIO 696/20

Sygn. akt: KIO 696/20 WYROK z dnia 12 czerwca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 marca 2020 r. przez wykonawcę R... s.c. z siedzibą w S. w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Zakliczyn przy udziale wykonawcy S. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą K... z siedzibą w G. zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 696/20 po stronie Zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, nakazuje Zamawiającemu dokonanie ponownego badania i oceny ofert, 2. kosztami postępowania obciąża Gminę Zakliczyn i: 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę R... s.c. z siedzibą w S. tytułem wpisu od odwołania, 2.2 zasądza od Gminy Zakliczyn na rzecz wykonawcy R... s.c. z siedzibą w S. kwotę 13 600 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego ...

Przykładowe fragmenty dla hasła okres gwarancji jakości tajemnica przędsiębiorstwa

1   -   łącznie 100 pkt (cena 60% + okres gwarancji jakości 40%); cena ofertowa opiewała na

2   -   383 249,30 zł, 2. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z

3   -   296 619,42 zł, 4. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z

+2 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28