Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-06-03, KIO 509/20

Sygn. akt KIO 509/20 WYROK z dnia 3 czerwca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Piotr Kur po rozpoznaniu na rozprawie 1 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego 10 marca 2020 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawcę: B... sp. z o.o. z siedzibą w Z. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zaprojektowanie i wykonanie systemu bazodanowego do gromadzenia i prezentacji danych o glebach pn. "SYStem" wraz z portalem internetowym i aplikacją mobilną" (nr postępowania ZP-025.2020) prowadzonym przez zamawiającego: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu przy udziale wykonawcy: N..., P. - zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża B... sp. z o.o. z siedzibą w Z. i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za ...

Przykładowe fragmenty dla hasła "rażąco niska cena"

1   -   kolejności należy rozważyć co oznacza "rażąco niska cena". Jak trafnie wskazano w wyroku

2   -   wykonawcę byłoby dla niego nieopłacalne. Rażąco niska cena jest to cena niewiarygodna, oderwana

3   -   się, iż za ofertę z rażąco niską ceną można uznać ofertę z ceną

+8 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28