Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-06-01, KIO 477/20

Sygn. akt: KIO 477/20 WYROK z dnia 1 czerwca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 maja 2020 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 marca 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: INKO Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pszczynie, Drogowa Trasa Średnicowa Spółka Akcyjna w Katowicach w postępowaniu prowadzonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA w Warszawie przy udziale wykonawcy SAFEGE S.A.S. w Nanterre (Francja), zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie; 2. kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: INKO Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pszczynie, Drogowa Trasa Średnicowa Spółka Akcyjna w Katowicach i 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: INKO Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pszczynie, ...

Przykładowe fragmenty dla hasła oferta handlowa podwykonawcy nie jest tajemnicą przedsiębiorstwa

1   -   z członków personelu wskazanego w ofercie. Zamawiający podkreślił, iż taką informacją odwołujący winien był zawrzeć w uzasadnieniu zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa, bowiem w chwili obecnej taka argumentacja jest spóźniona. Istotnym jest również wskazanie, iż odwołujący nie objął przedłożonych zamawiającemu wyjaśnień dot. ceny rażąco niskiej tajemnicą przedsiębiorstwa, bowiem odwołujący opisał wszystkie okoliczności

2   -   w celu sprawdzenia, czy cena oferty nie jest rażąco niska, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Mogą być zatem przedmiotem ochrony przez ich utajnienie przed innymi podmiotami, również

3   -   dokumentu firma oferująca wykonanie dokumentacji będzie wykonywała zamówienie jako podwykonawca. Wykonawca na etapie składania ofert oraz dokumentów w trybie art. 26 Pzp nie wskazał, że zastrzega informacje dotyczące podwykonawców jako tajemnicę przedsiębiorstwa — w związku z powyższym dane

+403 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28