Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-06-05, KIO 513/20

Sygn. akt: 513/20 WYROK z dnia 5 czerwca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 marca 2020r. przez wykonawcę L... S.C. z siedzibą w K. w postępowaniu prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie przy udziale wykonawcy I... sp. z o.o. z siedzibą w G. zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie. 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę L... S.C. z siedzibą w K. i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez tego wykonawcę tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: .............................. Sygn. akt: 513/20 Uzasadnienie Zamawiający: Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi w trybie przetargu ...

Przykładowe fragmenty dla hasła czy można oceniać w ramach kryterium na podstawie wykazu na warunek?

1   -   obejmującego część dotyczącą doświadczenia personelu, ocenianą w kryteriach oceny ofert; b) Wykazu osób część 2 - składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 1 Pzp w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i

2   -   minimalny wymóg weryfikacji 20 stron - w przeciwieństwie do Wykazu osób część 1 - składanego wraz z ofertą, na podstawie którego Zamawiający oceniał doświadczenie tłumaczy w jednym z kryteriów oceny ofert. Dlatego wystarczającym byłoby

3   -   został mu dostarczony. Tamże wskazał na zasadność prowadzenia postępowania w zgodzie z ustawą pzp, lecz nie w celu bezwzględnej eliminacji wykonawcy, ale w celu ustalenia, czy wykonawca spełnia warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający podtrzymał swoje stanowisko wyrażone w odpowiedzi na odwołanie. Stwierdził, że istotą sporu jest ustalenie, czy wykonawca wykazał spełnienie wymaganego warunku udziału w postępowaniu, a nie ocena, czy spełnia takie warunki, co Odwołujący deklaruje w swoim stanowisku przedstawionym w odwołaniu i na rozprawie. Przypomniał przebieg prowadzonej procedury badanie i oceny oferty, w tym czynności podjęte na podstawie art. 26 ust. 1, a

+237 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28