Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-06-08, KIO 463/20 premium

Sygn. akt: KIO 463/20 WYROK z dnia 8 czerwca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Protokolant: Piotr Kur po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 marca 2020 r. przez wykonawcę K... S.A. z siedzibą w W. w postępowaniu prowadzonym przez AMW Sinevia Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu AMW Sinevia Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy E... Sp. z o.o. z siedzibą w B., nakazuje temu Zamawiającemu dokonanie ponownego badania i oceny ofert, 2. kosztami postępowania obciąża AMW Sinevia Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim i: 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę K... S.A. z siedzibą w W. tytułem wpisu od odwołania, 2.2 zasądza od AMW Sinevia Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim na rzecz wykonawcy K... S.A. z siedzibą w W. kwotę 11 100 zł 00 gr (słownie: jedenaście tysięcy sto złotych zero groszy) stanowiącą...

Przykładowe fragmenty dla hasła "dopuszczenie rozwiązań równoważnych"

1   -   stanął na stanowisku, że jeżeli dopuścił rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie

+0 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28