Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-06-03, KIO 703/20 premium

Sygn. akt: KIO 703/20 WYROK z dnia 3 czerwca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Chudzik Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 kwietnia 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: I(1)... Sp. z o.o. z siedzibą w W., I(2)... Sp. z o.o. z siedzibą w W., A... Sp. z o.o. z siedzibą w W., w postępowaniu prowadzonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, przy udziale wykonawcy T... Sp. z o.o. z siedzibą w W., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, orzeka: 1. Oddala odwołanie; 2. Kosztami postępowania obciąża Odwołującego i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania; Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. ...

Przykładowe fragmenty dla hasła nie był w stanie zalogować się do platformy

1   -   dla Zamawiającego. Odwołujący podniósł, że do 18 marca 2020 r. nie był w stanie zalogować się do Platformy Zakupowej. Problemy techniczne potwierdził również

2   -   ustawy Pzp. Zdaniem Odwołującego wykonawca nie może mieć wiedzy, kiedy oraz w jakim zakresie zostanie wezwany przez Zamawiającego, a tym bardziej nie może i nie jest w stanie przygotować się na to, że wykonanie bliżej nieokreślonego co do zakresu wezwania, nastąpi w czasie, gdy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej będzie panował stan zagrożenia epidemią lub stan epidemii. Dalej Odwołujący podniósł, że Zamawiający nie poinformował go o braku zgody na przedłużenie terminu. W zakładce platformy kontaktowej używanej w ramach Postępowania w folderze wiadomości do Wykonawcy nie ma odpowiedzi Zamawiającego na pismo w przedmiocie wydłużenia terminu. Tym samym

3   -   89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. Odwołujący nie złożył w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących ceny oferty i nie wykazał, aby ich złożenie nie było obiektywnie możliwe. Odwołujący nie udowodnił swoich twierdzeń o niemożliwości zalogowania się do platformy zakupowej w celu odczytania odpowiedzi Zamawiającego na

+144 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28