Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-06-04, KIO 505/20 premium

Sygn. akt KIO 505/20 WYROK z dnia 4 czerwca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 marca 2020 r. przez wykonawcę T... sp. z o.o. w W. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu przy udziale wykonawcy S... sp. z o.o. w W. zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie; 2. kosztami postępowania obciąża T... sp. z o.o. w W. i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez T... sp. z o.o. w W. tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Zamościu. Przewodniczący: ............................... W tym stanie rzeczy Izba na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 Pzp orzekła, jak w pkt 1 ...

Przykładowe fragmenty dla hasła zgodnie z SIWZ, nie udzielił odpowiedzi na te pytania

1   -   zamawiający w każdym przypadku oświadczając "Zgodnie z SIWZ", nie udzielił odpowiedzi na te pytania. Oświadczenie takie nie stanowi rzeczywistego wyjaśnienia, gdyż odsyła jedynie SIWZ. Brak udzielenie rzeczywistych wyjaśnień dotyczących postanowienia pkt

2   -   do uwzględnienia w ofercie innych odpowiedzi zamawiającego. Zdaniem Izby, wbrew twierdzeniu odwołującego, odpowiedzi udzielone przez zamawiającego nie tylko niczego nie wyjaśnia, ale przede wszystkim nie wykluczają możliwości spełnienia wymagania zamawiającego przez funkcjonalności opisane w pytaniach. W przeciwnym razie zamawiający odpowiedziałaby NIE. Przebieg postępowania wskazuje w ocenie Izby na to, że intencją zamawiającego było nie wykluczanie żadnego z rozwiązań, które hipotetycznie mogłoby spełnić jego wymagania, lecz zapewnienie sobie możliwości szczegółowego ich zbadania. Świadczą o tym sformułowania

3   -   3 -107,1"). W związku z tym odwołujący podniósł zarzut niezgodności oferty Siemens z treścią SIWZ żądając jej odrzucenia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. Zarzut ten nie zasługuje na uwzględnienie. Zgodnie z utrwalonym już orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej odrzucenie oferty na podstawie powołanego przepisu następuje, gdy świadczenie oferowane przez wykonawcę nie spełnia wymagań zamawiającego opisanych w

+176 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28