Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-05-28, KIO 507/20 premium

Sygn. akt: KIO 507/20 WYROK z dnia 28 maja 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: (...) Protokolant: (...) po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 maja 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 marca 2020 r. przez Odwołującego - B... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w J. przy ul. (...). w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. Prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu, ul. Kościuszki 18 (37-500 Jarosław) przy udziale Wykonawcy - (...) prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Z... w J. przy ul. (...) zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego orzeka: 1 Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania odwoławczego obciąża Odwołującego - B... Sp. z o.o. z siedzibą w J. i: 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10.000 zł 00 gr. (słownie: dziesięć tysięcy złotych, zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego B... Sp. z o.o. z/s w J. tytułem wpisu od odwołania; 2.2 zasądza od Odwołującego - B... Sp. z o.o. z siedzibą w J. na rzecz Zamawiającego - Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. Prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu kwotę 4.249,72 zł 00 gr (słownie: ...

Przykładowe fragmenty dla hasła "art. 38 ust. 6"

1   -   uniemożliwia złożenie porównywalnych ofert; 2. art. 38 ust. 6 ustawy Pzp poprzez zaniechanie przedłużenia

+0 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28