Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-06-01, KIO 490/20

Sygn. akt KIO 490/20 WYROK z dnia 1 czerwca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Odrzywolska Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 marca 2020 r. przez wykonawcę: G... Sp. z o.o. z siedzibą w W.; w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Regionalny Szpital w Kołobrzegu; orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: unieważnienie czynności unieważnienia postępowania w zakresie zadania nr 5 - Tomograf komputerowy, unieważnienie czynności odrzucenia oferty złożonej w tym zadaniu przez wykonawcę: G... Sp. z o.o. z siedzibą w W. oraz dokonanie ponownej czynności badania i oceny ofert dla zadania nr 5; 2. kosztami postępowania obciąża zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Regionalny Szpital w Kołobrzegu, i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę: G... Sp. z o.o. z siedzibą w W., tytułem wpisu od odwołania; 2.2. zasądza od zamawiającego: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki ...

Przykładowe fragmenty dla hasła zmiana zakresu zamówienia w toku rozprawy

1   -   i wartość podatku VAT. Ponadto, w odpowiedziach na pytania zamawiający podkreślał, że przedmiot zamówienia obejmuje zakup wyrobów medycznych. Nie oznacza to jednak, że w zakresie przedmiotu zamówienia nie znajdują się urządzenia nie

2   -   świadczenia składające się na przedmiot zamówienia i objęte zakresem załącznika nr 1 do SIWZ. W świetle tych faktów nie sposób

3   -   stron, złożonych ustnie do protokołu w toku rozprawy ustaliła i zważyła, co następuje

+182 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28