Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-02-12, KIO/KU 5/20 premium

Sygn. akt KIO/KU 5/20 UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 12 lutego 2020 r. po rozpatrzeniu zastrzeżeń zgłoszonych w dniu 15 stycznia 2020 r. do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przez Zamawiającego: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna Centralna Jednostka Inwestycyjna ul. Warszawska 165 05-520 Konstancin-Jeziorna dotyczących informacji o wyniku kontroli uprzedniej UZP/DKZP/WKZ4/420/310(14)/19/SD z dnia 8 stycznia 2020 r., w przedmiocie zamówienia publicznego: Rozbudowa stacji 400/110 kV Pasikurowice w związku z wprowadzeniem linii 400 kV i wymianą transformatora 400/110 kV Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Anna Osiecka Członkowie: Katarzyna Odrzywolska Anna Packo wyraża następującą opinię: zastrzeżenia Zamawiającego do Informacji o wyniku kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nie zasługują na uwzględnienie. UZASADNIENIE Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, dalej "Zamawiający", przeprowadził w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 z poźn. zm.; dalej "ustawa Pzp" albo "Prawo zamówień publicznych"), z uwzględnieniem procedury, o której mowa w ...

Przykładowe fragmenty dla hasła tajemnica przedsiębiorstwa wykaz osób

1   -   uznanie za skuteczne zastrzeżenia jako tajemnicy przedsiębiorstwa wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji

2   -   podmiotów trzecich. W uzasadnieniu zastrzeżenia wykazu osób jako tajemnicy przedsiębiorstwa ww. wykonawca wskazał, iż: "(...) Ponieważ

3   -   w ramach przedmiotowego postępowania ww. wykazu osób. Jednakże uznanie przez Zamawiającego analogicznego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa wykonawcy jako skutecznego w przyszłych

+104 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28