Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-01-22, KIO/KU 2/20 premium

Sygn. akt: KIO/KU 2/20 UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 22 stycznia 2020 r. po rozpatrzeniu zastrzeżeń z dnia 24 grudnia 2019 r. zgłoszonych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przez: Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku dotyczących informacji o wyniku kontroli uprzedniej z dnia 17 grudnia 2019 r., (znak UZP/DKZP/WKZ5/420/320(11)/19/KB) dot. KU/152/19/DKZP w przedmiocie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: zaprojektowanie i wybudowanie (dostawę) dwóch statków inspekcyjno-kontrolnych Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki Członkowie: Danuta Dziubińska Dagmara Gałczewska-Romek wyraża następującą opinię: zastrzeżenia zamawiającego z dnia 24 grudnia 2019 r. do informacji o wyniku kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 17 grudnia 2019 r. nie zasługują na uwzględnienie. Uzasadnienie I. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych (dalej zwany "Prezesem UZP", "kontrolującym") wszczął kontrolę uprzednią postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "zaprojektowanie i wybudowanie (dostawę) dwóch statków inspekcyjno-kontrolnych" prowadzonego przez Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku (zwanego dalej "zamawiającym"). W ...

Przykładowe fragmenty dla hasła z wadium w całym okresie związania ofertą

1   -   jej ważności. Wniesione przez wykonawcę wadium powinno gwarantować zamawiającemu możliwość skorzystania z uprawnień związanych z zabezpieczeniem wadialnym przez cały okres uczestnictwa wykonawcy w postępowaniu, zakreślony terminem związania ofertą. W związku z tym, okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą. Na konieczność zapewnienia ważności wadium przez cały okres związania ofertą wskazuje również art. 85 ust

2   -   charakter bezwarunkowy. Wniesione przez wykonawcę wadium powinno gwarantować zamawiającemu możliwość skorzystania z uprawnień związanych z zabezpieczeniem wadialnym przez cały okres uczestnictwa wykonawcy w postępowaniu, zakreślony terminem związania ofertą. W związku z tym, okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą. Na konieczność zapewnienia ważności wadium przez cały okres związania ofertą wskazuje również art. 85 ust

3   -   Pzp stanowi, że Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Jak wskazuje się w piśmiennictwie, W przypadku, gdy w danym postępowaniu było wymagane ustanowienie przez wykonawców wadium w celu zabezpieczenia ofert, przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności dotychczasowego wadium albo ustanowieniem nowego wadium. Istotne jest bowiem, aby oferta cały czas pozostawała zabezpieczona wadium, aż do ostatecznego upływu terminu związania taką ofertą. Musi zostać zachowana nie tylko ciągłość związania ofertą, ale również - spójna z okresem związania - ciągłość zabezpieczenia wadium. Samo złożenie oświadczenia przez wykonawcę

+314 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28