Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-03-13, KIO 445/20 premium

Sygn. akt KIO 445/20 WYROK z dnia 13 marca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Protokolant: Edyta Koral po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 marca 2020 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 marca 2020 r. przez wykonawcę Aeroklub Kielecki (stowarzyszenie) z siedzibą w Masłowie w postępowaniu prowadzonym przez Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Województwu Świętokrzyskiemu: unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzenie czynności badania i oceny ofert oraz ponowne wezwanie wykonawcy M. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. MK M. K. do wyjaśnień co do wiedzy i doświadczenia wskazanych w ofercie osób w zakresie posiadania doświadczenia "w obsłudze nawigacyjnej i kontroli prawidłowości działania lotnisk użytku wewnętrznego i publicznych1" ze wskazaniem, jakie konkretne czynności spośród wymienionych w rozdziale V punkt 1. litera B podpunkt a) przypis dolny numer 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w jakim okresie były wykonywane przez wskazane osoby oraz w ...

Przykładowe fragmenty dla hasła udział podmiotu trzeciego

1   -   aktualizowanie i uzgadnianie z właściwymi podmiotami dokumentów wymaganych do bieżącego funkcjonowania

2   -   się też o informacje do podmiotów trzecich. Nie są to dokumenty obowiązkowe

3   -   zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane

+60 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28