Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-03-06, KIO 372/20

Sygn. akt KIO 372/20 WYROK z dnia 6 marca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Odrzywolska Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 marca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 lutego 2020 r. przez wykonawcę: Zakład Robót Komunalnych "SANTEX" S.C. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim; w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "SANIKO" Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku; orzeka: 1. oddala odwołanie; 2. kosztami postępowania w wysokości 7 500 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych i zero groszy) obciąża wykonawcę: Zakład Robót Komunalnych "SANTEX" S.C. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych i zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę: Zakład Robót Komunalnych "SANTEX" S.C. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby ...

Przykładowe fragmenty dla hasła odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

1   -   Wykonawca zobowiązany jest w czasie odbioru odpadów z RZUOK i dostarczenia ich do instalacji zagospodarowania odpadów do przestrzegania przepisów BHP, ppoż., organizacji ruchu i regulaminów obowiązujących na danym terenie

2   -   poz. 701), dotyczących podmiotu transportującego odpady. 15) Zamawiający może zawiesić odbiór odpadów m.in. w przypadku wystąpienia przestojów lub awarii instalacji zagospodarowania odpadu lub w przypadku gdy odbiór odpadów jest nieuzasadniony. O terminie przestoju lub zawieszenia przyjmowania odpadów w instalacji i zakończenia tego okresu lub informacji, że odbiór odpadów stał się nieuzasadniony, Zamawiający poinformuje

3   -   3.1. przewidziano, że miejscem odbioru i załadunku odpadu jest Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu, zaś miejscem docelowym - instalacja zagospodarowania odpadów wskazana przez zamawiającego, zlokalizowana w

+89 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28