Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-03-13, KIO 439/20 premium

Sygn. akt: KIO 439/20 WYROK z dnia 13 marca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emilia Garbala Protokolant: Edyta Koral po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 marca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 marca 2020 r. przez wykonawcę: B. B. Zakład Usług Leśnych, ul. Nowowiejska 19a, 83-260 Kaliska w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" Nadleśnictwo Kaliska, ul. Długa 64, 83-260 Kaliska orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę B. B. Zakład Usług Leśnych, ul. Nowowiejska 19a, 83-260 Kaliska, i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę B. B. Zakład Usług Leśnych, ul. Nowowiejska 19a, 83-260 Kaliska, tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od wykonawcy B. B. Zakład Usług Leśnych, ul. Nowowiejska 19a, 83-260 Kaliska, na rzecz zamawiającego Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" Nadleśnictwo Kaliska, ul. Długa 64, 83-260 Kaliska, kwotę 4 422 zł 43 gr (słownie: cztery tysiące czterysta dwadzieścia dwa złote czterdzieści trzy grosze), ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wykonawca nie skreślił NIE

1   -   W szczególności odwołujący podniósł, że: "Wykonawca nie wykazał w sposób zgodny ze specyfikacją, że zadeklarowane przez niego usługi stanowiące wymagane doświadczenie były

2   -   W pkt 10 formularza oferty wykonawca miał skreślić niepotrzebne treści: "10. Wykonawca zobowiązuje się / nie zobowiązuje się* do realizacja zamówienia

3   -   usunął. W tym stanie rzeczy nie sposób przyjąć, że wykonawca ten nie złożył żadnego zobowiązania, skoro jednoznacznie

+89 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28