Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-02-28, KIO 306/20 premium

Sygn. akt: KIO 306/20 WYROK z dnia 28 lutego 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 26 lutego 2020 roku odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 lutego 2020 roku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Terra Amica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Ostrołęce (pełnomocnik), Prospreco Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brodnicy orzeka: 1. Oddala odwołanie 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Terra Amica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Ostrołęce (pełnomocnik), Prospreco Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce i: 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Terra Amica spółka z...

Przykładowe fragmenty dla hasła w ofercie nie wskazał, że korzysta z podmiotów trzecich

1   -   oświadczeń o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu i zobowiązaniu podmiotu trzeciego. W rozpoznawanej sprawie odwoławczej Odwołujący nie złożył skutecznego oświadczenia w załączniku nr 4a - jak wskazała Izba, w zasadzie oświadczył, że nie będzie korzystał z potencjału innego podmiotu do wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu - również nie przedstawił wraz z ofertą żadenego dokumentu, który potwierdzałby udostępnienie potencjału innego podmiotu wykonawcy, choć jednoznacznie wynika to z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (art

2   -   oświadczenia, co uwzględniając złożenie oświadczenia podmiotu udostępniającego za pismem z 16 grudnia 2019 roku powoduje, że w złożonej ofercie nie zostały przedstawione żadne informacje wskazujące na korzystanie z potencjału innego podmiotu do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Izba dostrzegła również, że w załączniku nr 4 złożonym za pismem z dnia 22 stycznia 2020 roku Odwołujący nie zmienił wcześniej wskazanego w ofercie podpisu pod oświadczeniem dotyczącym podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca. Tym samym w ocenie Izby potwierdza to aktualność stanowiska Izby, że w ofercie przedstawiono odwrotne do wskazywanych na

3   -   przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innego podmiotu. Zasadnie również w ocenie Izby uznał Zamawiający, że dopuszczenie na etapie po składaniu ofert informacji o korzystaniu przez Odwołującego z doświadczenia innego podmiotu (trzeciego) celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu stanowiłaby nieuprawnioną zmianę, bowiem na etapie składania ofert w ocenie Izby Odwołujący potwierdził samodzielnie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ (załącznik nr 4a). Odwołujący w trakcie rozprawy wskazała na brak należytej staranności w działaniu Zamawiającego, w ocenie Izby to Odwołujący składając ofertę w postępowaniu nie dochował należytej staranności przy uwzględnieniu, że chciał posłużyć się potencjałem innego podmiotu w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Informacje podawane w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego składane w sposób celowy, stanowią odpowiedź na ukształtowane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SWIZ warunki udziału w postępowaniu, dlatego też muszą być rozpatrywane w pryzmacie staranności wymaganej w danych okolicznościach, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru postępowania o

+221 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28