Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-02-25, KIO 294/20 premium

Sygn. akt: KIO 294/20 WYROK z dnia 25 lutego 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 lutego 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 lutego 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - Konsorcjum: Produkcja Usługi Administracja PUA Sp. z o.o. - ZPChr, Przedsiębiorstwo Usług Miejskich PUM Sp. z o. o., ul. Cegielniana 4, 86-300 Grudziądz w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Miasto i Gmina Łasin, ul. Radzyńska 2, 86-320 Łasin, orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert, 2. kosztami postępowania obciąża zamawiającego: Miasto i Gmina Łasin, ul. Radzyńska 2, 86-320 Łasin, i: 1) zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - Konsorcjum: Produkcja Usługi Administracja PUA Sp. z o.o. - ZPChr, Przedsiębiorstwo Usług Miejskich PUM Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Cegielniana 4, 86-300 Grudziądz tytułem wpisu...

Przykładowe fragmenty dla hasła wybór oferty po terminie związania ofertą

1   -   pkt 3 Pzp, poprzez dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty po terminie związania ofertą, który upłynął w dniu 27

2   -   oraz orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej, wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający może dokonać tylko spośród ofert, których termin związania ofertą pozostaje aktualny na dzień dokonywania wyboru. Również na etapie zawierania umowy należy mieć na uwadze termin związania ofertą. Co prawda zamawiający może zawrzeć

3   -   pewnego rodzaju stan gotowości do wyboru oferty najkorzystniejszej, a następnie zawarcia umowy" oraz "Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpić musi w dacie związania z ofertą. Upływ terminu związania ofertą powoduje jej wygaśnięcie, wobec czego

+76 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28