Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-02-24, KIO 270/20 premium

Sygn. akt: KIO 270/20 WYROK z dnia 24 lutego 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 lutego 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 lutego 2020 r. przez wykonawcę R. L., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Partner-Trade R. L. z siedzibą w Wąsowie, w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, w imieniu którego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi: Zakład Zamówień Publicznych Przy Ministrze Zdrowia w Warszawie przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia MAXTO ITS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w Modlniczce i SENSONICS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Cieszynie, zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę R. L., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Partner-Trade R. L. z siedzibą w Wąsowie i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych, ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28