Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-03-13, KIO 430/20 premium

Sygn. akt: KIO 430/20 WYROK z dnia 13 marca 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie Przewodniczący: Justyna Tomkowska Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 marca 2020 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 lutego 2020 roku przez wykonawcę: J. M. prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą w K. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" Nadleśnictwo Łomża z siedzibą w Łomży przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Konsorcjum (1) V... Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w S., (2) M. S. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P... z siedzibą w M., zgłaszających przystąpienie po stronie Zamawiającego; orzeka: 1. uwzględnia odwołanie w całości i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, a także nakazuje powtórzenie procesu badania i oceny ofert, w tym wykluczenie Przystępującego Konsorcjum V... z postępowania z powodu niespełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niewykazania braku podstaw do jego wykluczenia z postępowania i uznania jego oferty za odrzuconą, 2. kosztami postępowania obciąża Zamawiającego: ...

Przykładowe fragmenty dla hasła zaświadczenie US w postaci elektronicznej weryfikacja

1   -   Na okoliczność daty złożenia podpisu w załączeniu Odwołujący przedstawił jako dowód pod odwołaniem elektroniczne poświadczenie weryfikacji wygenerowane za pośrednictwem serwisu internetowego

2   -   wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, w tym jednolity dokument sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W świetle art. 99 § 1 k

3   -   na stronie nr 15, brakowało w nich części IV odnoszącej się do potwierdzenia spełniania warunków. Zaświadczenia z ZUS i US dla M. S. datowane były

+156 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28