Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-02-07, KIO 123/20, KIO 127/20, KIO 141/20

Sygn. akt: KIO 123/20 Sygn. akt: KIO 127/20 Sygn. akt: KIO 141/20 WYROK z dnia 7 lutego 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Irmina Pawlik Anna Packo Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 lutego 2020 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 23 stycznia 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia VIK-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Łasku i VIK-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łasku - sygn. akt KIO 123/19; B. w dniu 24 stycznia 2020 r. przez wykonawcę Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach - sygn. akt KIO 127/20; C. w dniu 24 stycznia 2020 r. przez wykonawcę Climamedic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Regułach - sygn. akt KIO 141/20; w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" z siedzibą w Łodzi przy udziale: A. wykonawcy Pagma-Bud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi zgłaszającego przystąpienie do postępowania ...

Przykładowe fragmenty dla hasła dokumenty z KRK wystawione po terminie składania ofert na wezwanie

1   -   14, 21 ustawy Pzp wskazał na konieczność złożenia oświadczenia wstępnego w JEDZ, a na wezwanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w ww. przepisach, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W § 21 SIWZ Zamawiający wskazał, iż najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie

2   -   podmiotów zbiorowych. Przystępujący Pagma-Bud, na wezwanie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, złożył także informacje z KRK dla prokurenta Pagma-Bud oraz dla podmiotu udostępniającego zasoby wystawione przed upływem terminu składania ofert. Zarzut Odwołującego 3 został oparty na okoliczności, że informacje z KRK dla spółek Pagma-Bud Sp. z o.o. oraz Pagma- Bud Sp. z o.o. Sp. k. zostały wystawione w dniu 18 grudnia 2019

3   -   prawnym brak jest obowiązku przedstawiania dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu z datą sprzed składania ofert lub nawet z datą po składaniu ofert, ale z wprost określonym stanem faktycznym dotyczącym daty składania ofert. Wystarczające jest obecnie przedstawienie aktualnego na dzień złożenia dokumentu z datą po dniu składania ofert, z poświadczeniem stanu faktycznego na dzień wystawienia dokumentu, o ile zachowuje on swą aktualność na dzień składania ofert rozumianą jako brak sprzeczności treściowej z oświadczeniem wstępnym (por. m.in. wyrok KIO z dnia 31 stycznia 2019 r

+525 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28