Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-01-29, KIO 98/20

Sygn. akt: KIO 98/20 WYROK z dnia 29 stycznia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 stycznia 2020 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 stycznia 2020 r. przez G. L. w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Kaliska w Kaliskach orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu - Gminie Kaliska w Kaliskach - unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, wykluczenie z postępowania wykonawcy Ł. N. i dokonanie ponownej oceny ofert; 2. kosztami postępowania obciąża Gminę Kaliska w Kaliskach i 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy), uiszczoną przez G. L. tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od Gminy Kaliska w Kaliskach na rzecz G. L. kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), na niniejszy wyrok, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wykonawca w ofercie nie wpisał podwykonawcy a w dokumentach powoluje sie na podwykonawce

1   -   387/14. Zamawiający wskazał, że w ramach przedmiotowego postępowania wykonawca złożył ofertę (Formularz ofert na załączniku nr 2 do s.i.w.z.) wraz z oświadczeniem na załączniku nr 3 do s.i.w.z. Następnie w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego wystosowane na podstawie art, 26 ust. 2 ustawy P.z.p. wykonawca przedłożył m.in, zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia mu niezbędnych zasobów oraz inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Taka sekwencja zdarzeń w żaden sposób nie stanowi, iż wykonawca w jakikolwiek sposób zmienił treść swojej oferty. Wykonawca jednoznacznie w swojej ofercie, od samego początku, oświadczał, że zrealizuje zamówienie przy pomocy podwykonawcy, którego szczegółowe dane podał na załączniku nr 7 do s.i.w.z. (złożonym wraz z ofertą). Zamawiający nie wymagał podania w ofercie innych informacji, w tym odnośnie powoływania się na zasoby podmiotów trzecich. Zamawiający podniósł

2   -   Analiza wskazanych powyżej norm wskazuje na to, że wykonawca obowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie, że spełnia ustalone w postępowaniu warunki udziału w postępowaniu. Warunki te muszą być spełnione przez wykonawcę na dzień składania ofert. Równocześnie, to jest w złożonej ofercie, wykonawca, który dla wykazania warunku polega na zasobach podmiotu trzeciego, powinien poinformować o tych podmiotach zamawiającego. Wykonawca Ł. N. złożył wraz z ofertą oświadczenie, w którym oświadczył, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, natomiast odnośnie podmiotu, na którego zasoby się powołuje wpisał "nie dotyczy". W ocenie Izby wykonawca oświadczył tym samym, że w dniu składania ofert spełniał warunki udziału w postępowaniu samodzielnie i nie polegał w tym zakresie na zasobach podmiotu trzeciego. Izba nie podziela tu stanowiska zamawiającego wyrażonego w odpowiedzi na odwołanie, iż z treści oferty nie wynika, że wykonawca spełnia wskazane wyżej warunki samodzielnie. Ze złożonych przez wykonawcę Ł. N. wynika, iż spełnia on warunki udziału w postępowaniu i nie polega w tym zakresie na zasobach podmiotu trzeciego, ergo - polega wyłącznie na zasobach własnych. Odmienna interpretacja złożonych oświadczeń byłaby nieuprawniona. W szczególności o tym, iż wykonawca Ł. N. nie polega przy wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasobach podmiotu trzeciego, nie świadczy fakt, iż w formularzu ofertowym oświadczył, że zamówienie będzie realizował przy pomocy podwykonawcy. Wskazać należy, że ustawodawca rozróżnia podmioty, na których zasobach polega wykonawca, od podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia (vide: art. 25a ust. 3 i 5 ustawy P.z.p.). W wyroku z dnia 8 stycznia

3   -   jest podstaw do uznania, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Izba nie podziela stanowiska zamawiającego, wyrażonego w odpowiedzi na odwołanie, iż w związku z tym, że wykonawca Ł. N. złożył wraz z ofertą oświadczenie, w którym odnośnie podmiotu, na którego zasoby się powołuje, wpisał "nie dotyczy", należy uznać, że wymagane

+173 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28