Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-01-30, KIO 82/20 premium

Sygn. akt: KIO 82/20 WYROK z dnia 30 stycznia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 stycznia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 stycznia 2020 r. przez wykonawcę ARBUD Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Radomiu przy ul. Staroopatowskiej 24, lok. 52 prowadzonym przez zamawiającego Gminę Gielniów z siedzibą w Gielniowie przy Pl. Wolności 75 orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu Gminie Gielniów z siedzibą w Gielniowie przy Pl. Wolności 75: - unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, - unieważnienie czynności badania i oceny ofert, - unieważnienie czynności odrzucenia oferty wykonawcy ARBUD Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Radomiu przy ul. Staroopatowskiej 24, lok. 52, - dokonanie ponownego badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty wykonawcy ARBUD Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Radomiu przy ul. Staroopatowskiej 24, lok. 52 połączone z ponownym wezwaniem ww. wykonawcy na podstawie art. 90 ust. 1a pkt 1 Pzp do złożenia wyjaśnień. 2. Kosztami postępowania obciąża zamawiającego: Gminę Gielniów z siedzibą w Gielniowie przy Pl. Wolności 75 i: 2.1. zalicza w ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wynagrodzenie ryczałtowe a brak kosztorysu

1   -   iż w prowadzonym postępowaniu obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe, a wszyscy wykonawcy, w .tym Odwołujący

2   -   do poszczególnych cen ujętych w kosztorysach z przyczyn braku dowodów potwierdzających ceny towarów i materiałów. W świetle braku wiarygodności przedstawionych ofert, co wynika

3   -   postępowania mamy do czynienia z wynagrodzeniem ryczałtowym, a wykonawcy nie składali na etapie oceny ofert kosztorysu ofertowego, a zatem w tym zakresie zasadnym

+72 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28