Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-01-14, KIO 2625/19 premium

Sygn. akt: KIO 2625/19 WYROK z dnia 14 stycznia 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Irmina Pawlik Protokolant: Piotr Kur po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 stycznia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 grudnia 2019 r. przez wykonawcę OTS-IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie orzeka: 1. oddala odwołanie; 2. kosztami postępowania obciąża odwołującego OTS-IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: .............................................. Sygn. akt: KIO 2625/19 U z a s a d n i e n i e Zamawiający Operator Gazociągów ...

Przykładowe fragmenty dla hasła zawiera błędy w obliczeniu ceny

1   -   XVIII.2 - XVIII.4 SIWZ, w których Zamawiający określił, że cena ma charakter ryczałtowy, jest niezmienna, ma zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Odwołujący podniósł, że błędy, które wystąpiły w cenie w jego ofercie nie mają charakteru

2   -   oświadczenia woli prezentowanej przez Odwołującego. W tej sytuacji, w ocenie Zamawiającego, Odwołujący błędnie (tj. niezgodnie z SIWZ) obliczył cenę oferty, a błąd ten w świetle obowiązujących przepisów nie podlegał konwalidacji. Poprawienie podanych w sposób niezgodny z SIWZ cen w Formularzu ofertowym zmuszałoby Zamawiającego do

3   -   Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu. Ponadto, jak stanowi

+224 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28