Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-01-03, KIO 2562/19 premium

Sygn. akt KIO 2562/19 WYROK z dnia 3 stycznia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Protokolant: Piotr Kur po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 stycznia 2020 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 grudnia 2019 r. przez wykonawcę Comtegra Spółkę akcyjną z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Centrum Informatyki Resortu Finansów z siedzibą w Radomiu przy udziale wykonawcy Symmetry Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża Comtegra Spółkę akcyjną i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Comtegra Spółkę akcyjną tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od Comtegra Spółki akcyjnej na rzecz Centrum Informatyki Resortu Finansów kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29...

Przykładowe fragmenty dla hasła obowiązek wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny

1   -   na rozprawie Przystępujący rozszerzył swoje wyjaśnienia. Tym samym, w ocenie Izby, przyjmując wyjaśnienia, złożone przez Przystępującego na wezwanie Zamawiającego, za wystarczające do stwierdzenia braku rażąco niskiej ceny w ofercie Przystępującego, Zamawiający dał

2   -   ust. 1 Prawa zamówień publicznych), wezwanie w przedmiocie rażąco niskiej ceny należy, co do zasady, kierować do wykonawcy jednokrotnie. Kolejne wezwania są możliwe, jeśli służą one wyjaśnieniu informacji zawartych w pierwotnej odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego." W innym postępowaniu prowadzonym

3   -   przy pierwszej ocenie Zamawiający uznał wyjaśnienia za wystarczające do wykazania realności ceny, jednak Izba uznała wyjaśnienia te za niewystarczające oraz nakazała odrzucenie oferty z powodu rażąco niskiej ceny bez dodatkowych wezwań do wyjaśnień. Izba uznała, że w złożonych wyjaśnieniach wykonawcy nie wykazali prawidłowości zaoferowanej ceny. Izba przeprowadziła szczegółową analizę wyjaśnień poddając je krytycznej ocenie. W związku z tym, że wyjaśnienia wykonawców nie potwierdzały, iż cena ofert jest realna, Izba uznała

+173 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28