Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-03-10, KIO 380/20 premium

Sygn. akt: KIO 380/20 WYROK z dnia 10 marca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 marca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 24 lutego 2020 r. przez wykonawcę E... sp. z o.o. z siedzibą w G. (...) w postępowaniu prowadzonym przez Aplikacje Krytyczne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-805) przy udziale wykonawców: A. S(1)... S.A. z siedzibą w W. (...), zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego, B. S(2)... sp. z o.o. z siedzibą w W. (...), zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę E... sp. z o.o. z siedzibą w G. (...) i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę E... sp. z o.o. z siedzibą w G. (...) tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od wykonawcy E... sp. z o.o. z siedzibą w G. (...) na rzecz Aplikacji Krytycznych sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-805) kwotę 3 564 zł 54 gr (słownie: trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt cztery grosze), ...

Przykładowe fragmenty dla hasła kryterium oceny ofert doświadczenie zmiana osoby punktowanej

1   -   i zgodnym z zasadami formułowania kryteriów oceny ofert, a także harmonijne z pozostałymi zapisami byłaby taka zmiana SIWZ w zakresie pozacenowego kryterium oceny ofert która zakładałaby, że: KIO 380

2   -   to 10 punktów),  określenie maksymalnej punktowanej liczby konsultantów,  dana osoba wskazana przez wykonawcę byłaby identyfikowana przez określenie jej doświadczenia i związania z wykonawcą nie tylko na dzień składania oferty,  jedna osoba mogłaby zostać wskazana w co

3   -   SIWZ). Zgodnie z rozdziałem IX "Kryteria i zasady oceny ofert" pkt II "Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu realizowanym w celu

+95 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28