Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2020-02-27, XXIII Ga 1177/19 premium

Sygn. akt XXIII Ga 1177/19 POSTANOWIENIE Dnia 27 lutego 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie : Przewodniczący: SSO Wiktor Piber Sędziowie: SO Paweł Kieta SO Monika Skalska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 lutego 2020 r., w Warszawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale Zamawiającego Polskiej Akademii (...) w W. Odwołującego - Konsorcjum wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Ł.K. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...) Ł.K. we W. M.B. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą (...) w S., (...) spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w P. na skutek skargi Odwołującego, w zakresie pkt. 2 (2.1 i 2.2) wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie z dnia 17 czerwca 2019 r. (sygn. akt KIO 1022/19) postanawia: oddalić skargę. SSO Paweł Kieta SSO Wiktor Piber SSO Monika Skalska Sygn. akt XXIII Ga 1177/19 UZASADNIENIE Zaskarżonym punktem 2 wyroku z dnia 17 czerwca 2019 r., Krajowa Izba Odwoławcza (dalej KIO) obciążyła kosztami postępowania Odwołujące się Konsorcjum firm, zaliczając na poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000,00 zł uiszczoną przez ww. tytułem wpisu od odwołania oraz zasądzając ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28