Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-01-21, KIO 2682/19 premium

Sygn. akt: KIO 2682/19 WYROK z dnia 21 stycznia 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Poprawa Irmina Wiktoria Pawlik Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 stycznia 2020 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 grudnia 2019 roku przez Odwołującego: Bezpieczne.it Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy w Warszawie orzeka: 1. oddala odwołanie 2. kosztami postępowania obciąża Odwołującego Bezpieczne.it Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od Odwołującego na rzecz Zamawiającego kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) tytułem wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.), na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wyjaśnienia rażąco niskiej ceny należy czytać w całości

1   -   wykonawcy prawo od zmieniania swoich wyjaśnień poprzez przedstawienie wyjaśnień odmiennych niż poprzednie. W kontekście rażąco niskiej ceny natomiast zauważyć należy, że wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczyło pozycji o wartości ok

2   -   pominął pewne istotne informacje zawarte w wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny, które należało czytać w całości. Wręcz przeciwnie, informacje te, oraz

3   -   Odwołujący został wezwany do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, w których Zamawiający dokładnie wskazał, które elementy kalkulacji ceny należy uwzględnić w udzielanych wyjaśnieniach. W takiej sytuacji, przy braku wyczerpującej

+1068 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28