Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-02-14, KIO 195/20 premium

Sygn. akt KIO 195/20 WYROK z dnia 14 lutego 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Małgorzata Matecka Aneta Mlącka Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu w Warszawie na rozprawie w dniu 12 lutego 2020 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 stycznia 2020 r. przez odwołującego: M... Sp. z o.o. z siedzibą w W. (ul. (...), W.) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Szpital Uniwersytecki w Krakowie (ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków) przy udziale wykonawcy: B... LIMITED z siedzibą w O. ((...), Wielka Brytania) zgłaszającego udział do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, orzeka: 1. Oddala odwołanie; 2. Kosztami postępowania obciąża odwołującego: M... Sp. z o.o. z siedzibą w W. (ul. (...), W.) i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych, zero groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania: 2.2. zasądza od odwołującego: M... Sp. z o.o. z siedzibą w W._na rzecz zamawiającego: Szpital Uniwersytecki w Krakowie kwotę 1285 zł 00 gr (słownie jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt pięć złotych zero groszy) poniesioną tytułem kosztów dojazdu w kwocie 1200 zł i kosztów opłaty skarbowej w kwocie ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wezwanie do dodatkowych wyjaśnień

1   -   sytuacji gdy złożone przez wykonawcę wyjaśnienia i dowody na pierwsze wezwanie zamawiającego zrodziły po stronie zamawiającego nowe wątpliwości, które wymagałyby dodatkowego wyjaśnienia czy uszczegółowienia. Szansa ta może

2   -   ile razy zamawiający może ponawiać wezwania do wyjaśnienia. Wezwanie do złożenia wyjaśnień może być skierowane do wykonawcy nawet kilkakrotnie w sytuacji, gdy na podstawie złożonych wyjaśnień powstają dalsze kwestie i nowe wątpliwości wymagające wyjaśnienia (wyrok KIO 728/19); - Ponowne wezwanie wykonawcy do złożenia dodatkowych wyjaśnień, w tym dowodów, w przedmiocie

3   -   ceną rażąco niską, o dalsze wyjaśnienia kosztów, czy założeń przyjętych do kalkulacji. Możliwość wezwania do dodatkowych wyjaśnień zachodzi w praktyce w dwóch

+353 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28