Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-02-27, KIO 299/20 premium

Sygn. akt KIO 299/20 WYROK z dnia 27 lutego 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Odrzywolska Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 lutego 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 lutego 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: W... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w K., P(1)... Sp. z o.o. z siedzibą w K. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Kancelarię Senatu z siedzibą w Warszawie; przy udziale wykonawcy: P(2)... S.A. z siedzibą w W., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego; orzeka: 1. oddala odwołanie; 2. kosztami postępowania w wysokości 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych i zero groszy) obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: W... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w K., P(1)... Sp. z o.o. z siedzibą w K., i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych i zero groszy) uiszczoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: W... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z ...

Przykładowe fragmenty dla hasła procentowe podwykonawstwo

1   -   ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia wpisał: "Rezerwacja, sprzedaż biletów

2   -   prawnego m.in. w poprzez podwykonawstwo. Z tego powodu w swoim

3   -   sekcji tej mowa jest o podwykonawstwie i podwykonawcach nieuwzględnionych w sekcji

+7 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28