Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-02-24, KIO 266/20 premium

Sygn. akt: KIO 266/20 WYROK z dnia 24 lutego 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Matecka Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 lutego 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 lutego 2020 r. przez wykonawcę E... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z organiczną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy udziale wykonawcy C... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w T. zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, unieważnienie czynności odrzucenia oferty wykonawcy E... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert. 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę C... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w T., i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny

1   -   iż odwołujący przedstawił zgodne z wezwaniem wyjaśnienia dotyczące ceny oferty i wykazał, iż oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny (kosztu) w stosunku do przedmiotu zamówienia; 3) art. 90

2   -   Sp. z o.o., tj. wyjaśnienia wykonawcy z 9 grudnia 2019 r. w odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny z 5 grudnia 2019 r

3   -   Sp. z o.o., tj. wyjaśnień wykonawcy z 9 grudnia 2019 r. w odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny z 5 grudnia 2019 r

+55 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28