Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-12-19, KIO 2487/19 premium

Sygn. akt KIO 2487/19 WYROK z dnia 19 grudnia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu w Warszawie na rozprawie w dniu 18 grudnia 2019 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 grudnia 2019r. przez odwołującego: Plus Inwest P. Ż. sp. j. (ul. Kolejowa 11a, 55-010 Żerniki Wrocławskie) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta (ul. Długa 49, 53-633 Wrocław), orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje unieważnić: (1) czynność wykluczenia wykonawcy Plus Inwest P. Ż. sp. j. (ul. Kolejowa 11a, 55-010 Żerniki Wrocławskie) na podstawie art. 24 ust.5 pkt 2 oraz art. 24 ust. 7 pkt 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz (2) czynność unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp; W pozostałym zakresie odwołanie oddala; 2. Kosztami postępowania obciąża zamawiającego: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta (ul. Długa 49, 53-633 Wrocław) i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7.500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych, zero groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania; 2.2. zasądza na rzecz ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28