Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-02-18, KIO 253/20 premium

Sygn. akt: KIO 253/20 WYROK z dnia 18 lutego 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 lutego 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 lutego 2020 r. przez wykonawcę A. K., prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Z..., (...), I. w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Miejską Iława, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława przy udziale wykonawcy J. B., prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą P..., ul. (...), I., zgłaszającej przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę A. K., prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Z..., (...), I. i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500,00 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę A. K., prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Z..., (...), I. tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od wykonawcy A. K., prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Z..., (...), I. na rzecz Gminę Miejską Iława, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) z tytułu...

Przykładowe fragmenty dla hasła wyjaśnienie treści oferty

1   -   miasta Iława, przy wskazaniu w treści oferty godzin pracy biura od 7

2   -   personelu, winien je wskazać w treści oferty, co w żadnym razie nie

3   -   miasta Iława, przy wskazaniu w treści oferty godzin pracy biura od 7

+96 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28