Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-01-14, KIO 2661/19 premium

Sygn. akt: KIO 2661/19 WYROK z dnia 14 stycznia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Danuta Dziubińska Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 stycznia 2020 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 grudnia 2019 r. przez wykonawcę: J. B. prowadzący działalność gospodarcza pod firmą: "P...", ul. (...) T. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni, ul. Warszawska 67A, 81-309 Gdynia, przy udziale wykonawcy: M. B. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: F..., ul. (...) Ł. zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego. orzeka: 1. Oddala odwołanie; 2. Kosztami postępowania obciąża Odwołującego, i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku. Sygn. akt: KIO 2661/19...

Przykładowe fragmenty dla hasła w druku oferty brak wymaganych oświadczeń

1   -   domniemanie, że nawet bez dodatkowych oświadczeń, samo złożenie oferty oznacza, że wykonawca zamierzał złożyć ofertę zgodną z wymaganiami zamawiającego. Tym samym konsekwencje braku w/w oświadczeń w postaci odrzucenia oferty Odwołującego, Izba uznała za zbyt

2   -   że samo złożenie przez niego oferty świadczy o akceptacji SIWZ. Jakkolwiek w określonych sytuacjach tak rzeczywiście się uznaje, zwłaszcza gdy brak określonego oświadczenia wynika z innych działań wykonawcy przy składaniu oferty, np. z faktu załączenia do oferty zaparafowanej umowy, według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ, pomimo braku oświadczenia o akceptacji takiej umowy w treści formularza oferty, to jednak sposób w jaki Odwołujący sporządził swoją ofertę, która nie zawiera wymaganych zobowiązań wskazujących na związanie się

3   -   podzielić stanowiska Odwołującego, że wobec braku w jego ofercie wymaganych w SIWZ oświadczeń, powinien być wezwany przez Zamawiającego do ich uzupełnienia, a brak takiego wezwania oznacza naruszenie art

+309 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28