Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-02-11, KIO 186/20 premium

Sygn. akt: KIO 186/20 WYROK z dnia 11 lutego 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aleksandra Patyk Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 lutego 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 stycznia 2020 r. przez wykonawcę P... z siedzibą w W. w postępowaniu prowadzonym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, przy udziale wykonawcy S... S.A. z siedzibą w S. zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt: KIO 186/20 po stronie Zamawiającego, orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża Odwołującego - wykonawcę P... z siedzibą w W. i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego - wykonawcę P... z siedzibą w W. tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: ......................................... Sygn. akt: KIO 186/20 ...

Przykładowe fragmenty dla hasła złożenie oferty przez ePuap

1   -   Odwołujący przed upływem terminu składania ofert wysłał swoją ofertę, a okoliczności tej, tj. »wysłania przez Odwołującego pliku z ofertą, Zamawiający nie kwestionuje. Należy podkreślić, iż samo złożenie oferty za pomocą formularza ePUAP i uzyskanie Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia

2   -   której Zamawiający nie mógł otworzyć oferty złożonej przez Odwołującego. W ocenie Zamawiającego dokument pt. "Lista złożonych ofert" potwierdza, że system informatyczny miniPortalu w momencie składania oferty przez Odwołującego działał poprawnie. O jego

3   -   zamówienie nie zostało w ogóle złożone, a w konsekwencji jego ofertę należy potraktować jako "ofertę niebyłą". Konsekwencją zajęcia takiego stanowiska było unieważnienie przez Zamawiającego postępowania w części I

+146 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28