Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-02-11, KIO 186/20 premium

Sygn. akt: KIO 186/20 WYROK z dnia 11 lutego 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aleksandra Patyk Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 lutego 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 stycznia 2020 r. przez wykonawcę P... z siedzibą w W. w postępowaniu prowadzonym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, przy udziale wykonawcy S... S.A. z siedzibą w S. zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt: KIO 186/20 po stronie Zamawiającego, orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża Odwołującego - wykonawcę P... z siedzibą w W. i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego - wykonawcę P... z siedzibą w W. tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: ......................................... Sygn. akt: KIO 186/20 ...

Przykładowe fragmenty dla hasła nie można odszyfrować oferty

1   -   następującego wpisu w zbiorczym zestawieniu ofert "Jednocześnie Zamawiający informuje, iż do upływu terminu składania ofert wpłynęła jeszcze jedna oferta - Wykonawcy Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Pliku nie można było otworzyć, podczas próby jego otworzenia pojawił się następujący komunikat

2   -   gdyby to z winy Zamawiającego nie można było otworzyć oferty. Zamawiający w sposób nie budzący wątpliwości udowodnił, że odpowiedzialność za brak możliwości otwarcia oferty ponosi Odwołujący, który błędnie zaszyfrował ofertę poprzez jej dwukrotne zaszyfrowanie, co spowodowało brak możliwości jej otwarcia przez Zamawiającego. Stąd też

3   -   że do upływu terminu składania ofert wpłynęła jeszcze jedna oferta - wykonawcy Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Zamawiający podał, że pliku nie można było otworzyć, podczas prób jego otworzenia pojawił się następujący komunikat

+135 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28