Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-02-10, KIO 158/20 premium

sygn. akt: KIO 158/20 WYROK z dnia 10 lutego 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 lutego 2020 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 stycznia 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: A. K. i S. B. prowadzący działalność w formie spółki cywilnej pod firmą B... s.c. w S., ul. (...), w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Skarb Państwa Archiwum Narodowe w Krakowie, ul. Sienna 16; 30-960 Kraków, przy udziale wykonawcy P... sp. z o.o., Pl. (...); K., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego - po stronie zamawiającego, orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża odwołującego - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: A. K. i S. B. prowadzący działalność w formie spółki cywilnej pod firmą B... s.c. w S., ul. (...) i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: A. K. i S. B. prowadzący działalność w formie spółki cywilnej pod firmą B... s.c. w S., ul. (...), tytułem wpisu od...

Przykładowe fragmenty dla hasła zysk nie jest elementem koniecznym

1   -   pkt 1- 5, jako obligatoryjne elementy, które muszą wystąpić aby uznać, iż oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny - podejście takie jest oczywiście błędne. Okoliczności mieszczące się

2   -   przedstawionych kalkulacjach i in concreto nie wskazał, że cena oferty jest rażąco niska, nie wskazał, że brakuje wyceny jakiegokolwiek wymaganego elementu. Wykazanym zostało, iż Zamawiający nie wymagał, by w ofercie przedstawiać

3   -   żądając wyjaśnień dot. ceny zamawiający nie określił precyzyjnie swoich żądań. Koniecznym jest podkreślenie, iż wyjaśnienia złożone zamawiającemu

+86 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28