Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-02-03, KIO 105/20 premium

Sygn. akt: KIO 105/20 WYROK z dnia 3 lutego 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Chudzik Członkowie: Katarzyna Brzeska Renata Tubisz Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 stycznia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 stycznia 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Z. K. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą U(1)..., Ł. K., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą U(2)..., P. S.[1], prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Z(1)..., P. S.[2], prowadzący działalność gospodarczą pod firmą U(3)..., D. J. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą U(4)..., K. J., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Z(2)..., w postępowaniu prowadzonym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Smolarz, przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: G. G. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Z(3)..., J. W. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą F..., K. L. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Z(4)..., orzeka: 1. Oddala odwołanie; 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Z. K. prowadzący działalność ...

Przykładowe fragmenty dla hasła osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia w częściach

1   -   3 (stanowiącym załącznik nr 13 do SIWZ) Zamawiający zamieścił następujące zobowiązanie wykonawcy: Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania poszczególnych prac wchodzących w skład Przedmiotu Umowy przez osoby wskazane w Ofercie. Na potwierdzenie spełnienia ww. warunków udziału w Postępowaniu Zamawiający wymagał od wykonawców oprócz informacji zawartych w JEDZ: - wykazu osób, skierowanych przez wykonawców do realizacji zamówienia (pkt 7.1. lit. e

2   -   powyższego warunku należało złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług

3   -   uprawnień (jeżeli są wymagane), wykształcenia (w stosunku do osób nadzoru) niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania (wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 11 do SIWZ). W punkcie 3.5 SIWZ Zamawiający

+283 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28