Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-01-14, KIO 2614/19 premium

Sygn. akt: KIO 2614/19 WYROK z dnia 14 stycznia 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Justyna Tomkowska Członkowie: Klaudia Szczytowska-Maziarz Agnieszka Trojanowska Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 stycznia 2020 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 grudnia 2019 roku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (1) I(1)... Sp. z o.o. z siedzibą w P. oraz (2) N... Sp. z o.o. z siedzibą w Z. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Skarb Państwa - Komendę Główną Policji z siedzibą w Warszawie orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża Odwołującego (1) I(1)... Sp. z o.o. z siedzibą w P. oraz (2) N... Sp. z o.o. z siedzibą w Z. i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnastu tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego (1) I(1)... Sp. z o.o. z siedzibą w P. oraz (2) N... Sp. z o.o. z siedzibą w Z. tytułem wpisu od odwołania 2.2. zasądza od Odwołującego - (1) I(1)... Sp. z o.o. z siedzibą w P. oraz (2) N... Sp. z o.o. z siedzibą w Z. na rzecz Zamawiającego Skarbu Państwa - Komendy Głównej Policji z siedzibą w Warszawie kwotę w wysokości 3 600 zł 00 gr (słownie: trzech ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28