Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-01-02, KIO 2568/19 premium

Sygn. akt: KIO 2568/19 WYROK z dnia 2 stycznia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emilia Garbala Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 stycznia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 grudnia 2019 r. przez wykonawcę M... Sp. z o.o., ul. (...), M., w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gminę Tuszów Narodowy, 39-332 Tuszów Narodowy 225, orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wszczęcia postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2. kosztami postępowania obciąża zamawiającego Gminę Tuszów Narodowy, 39-332 Tuszów Narodowy 225, i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego M... Sp. z o.o., ul. (...), M., tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od zamawiającego Gminy Tuszów Narodowy, 39-332 Tuszów Narodowy 225, na rzecz odwołującego M... Sp. z o.o., ul. (...), M., kwotę 11 100 zł 00 gr (słownie: jedenaście tysięcy sto złotych zero groszy), z tytułu kosztów poniesionych tytułem wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28