Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-02-04, KIO 116/20 premium

Sygn. akt: KIO 116/20 WYROK z dnia 4 lutego 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jan Kuzawiński Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 stycznia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 grudnia 2019 r. przez wykonawcę A... Sp. z o.o., ul. (...), D. postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miejska Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - konsorcjum E... Sp. z o.o., ul. (...), C., T(1)..., ul. (...), C., M... Sp. z o.o. Sp. k., ul. (...), zgłaszających przystąpienie do postępowania po stronie Zamawiającego, orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i odrzucenia oferty Odwołującego, powtórzenie czynności badania ofert, w tym poprawienia w ofercie Odwołującego omyłki w formularzu ofertowym poprzez wskazanie prawidłowej wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w wysokości 2% ceny ofertowej brutto w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. 2. kosztami postępowania obciąża Zamawiającego - Gmina Miejska Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice: 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28