Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-01-28, KIO 2647/19 premium

Sygn. akt: KIO 2647/19 WYROK z dnia 28 stycznia 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Matecka Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 14 oraz 23 stycznia 2020 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2019 roku przez wykonawcę S... Spółka Akcyjna z siedzibą w W. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu przy udziale wykonawcy P... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Z. zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka 1. Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutów dotyczących dokonania oceny oferty odwołującego w kryterium "Doświadczenie kierownika robót mostowych" i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz ponowne dokonanie oceny oferty odwołującego w kryterium "Doświadczenie kierownika robót mostowych" z uwzględnieniem, że dla przyznania punktów w ww. kryterium nie jest wymagane, aby okres pełnienia funkcji kierownika robót mostowych obejmował okres wykonywania robót palowych. 2. Odrzuca odwołanie w zakresie zarzutów dotyczących sformułowania...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28